Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 27-May-2024 02:30:14 AM 
Back  
Agewise Persons Employed in Financial Year - 2023-2024

State : UTTAR PRADESH District : BAREILLY Block : RAMNAGAR
S.No Panchayat Agewise Registered and Employed Persons
18-30 31-40 41-50 51-60 61-80 Greater than 80
Registered Persons since Beginning Employed Persons Registered Persons since Beginning Employed Persons Registered Persons since Beginning Employed Persons Registered Persons since Beginning Employed Persons Registered Persons since Beginning Employed Persons Registered Persons since Beginning Employed Persons
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 AJMER 23.49 38.16 29.52 31.58 31.45 23.68 10.12 6.14 5.26 0.44 0.15 0
2 ALAMPUR KOT 4.91 7.21 12.97 11.11 12.79 6.91 6.9 4.5 2.46 1.8 0 0
3 ANJANI 0.73 1.21 3.71 5.56 8.15 7.25 2.59 3.86 1.51 1.69 0 0
4 ATA URF FUNDAPUR 8.57 12.27 9.34 10.56 10.58 9.47 3.61 2.95 1.08 0.47 0 0
5 BARA THANPUR 1.7 3.3 5.04 7.69 6.31 6.84 3.22 3.05 0.54 0.49 0.02 0
6 BARIKHERA 0.99 2.56 2.58 4.69 2.4 4.16 0.99 1.17 0.48 0.11 0 0
7 BARSER SIKANDARPUR 0.61 1.73 2.3 3.92 5.13 6.93 1.55 1.55 0.46 0.36 0.02 0
8 BHURIPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BYODHAN BUJURG 0.08 0.25 0.71 0.41 3.85 5.41 2.24 3.28 0.97 0.82 0 0
10 BYODHAN KHURD 1.09 1.65 2.52 2.62 2.82 2.54 1.77 1.8 0.12 0 0 0
11 CHAKARPUR GAHI 1.04 1.82 2.42 2.97 3.38 3.24 1.23 1.42 0.35 0.4 0.04 0
12 CHAMPATPUR 0.27 0.31 2.2 1.63 3.45 3.27 1.58 1.32 0.46 0.31 0 0
13 CHANDUPURA SHIVNAGAR 1.1 0.25 3.34 0.62 5.24 0.92 1.95 0.12 0.45 0 0 0
14 DARAB NAGAR 0.36 0.29 1.7 1.29 2.71 1.34 1.99 1.46 0.97 0.82 0.02 0
15 DAULATPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 DEVKOLA 0.66 1.11 1.73 2.85 1.64 3.38 0.96 1.79 0.44 0.63 0 0
17 DEVSARA URF SANGRAMPUR 0.33 0.39 1.4 1.43 2.5 2.81 1.43 1.58 0.29 0.3 0 0
18 DHANORA GAURI 0.41 0.6 1.54 1.81 2.91 2.09 1.29 1.02 0.3 0.09 0 0
19 DHILVARI 0.38 0.49 0.77 0.97 2.06 1.95 0.93 1.11 0.3 0.35 0 0
20 FUNDAN NAGAR 0.59 0.35 1.47 0.56 1.97 0.78 0.66 0.26 0.12 0.13 0 0
21 GOUTHA KHANDUA 0.62 1.4 1.52 3.04 1.72 2.28 0.64 0.72 0.21 0.12 0 0
22 GULADIA ARIL 0.08 0.19 0.86 1.34 1.78 2.41 0.57 0.57 0.07 0.08 0 0
23 GULELI 0.26 0.33 0.69 0.88 1.28 1.14 1.12 0.99 0.12 0.29 0 0
24 GURVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 HARDASPUR 0.15 0.32 1.41 1.31 1.94 1.56 0.87 0.67 0.28 0.14 0 0
26 ISLAMPUR URF DLEEPPUR 0.11 0.17 0.39 0.59 0.95 0.62 0.77 1.14 0.18 0.14 0 0
27 JAGNNATHPUR 0.03 0.03 0.93 1.2 1.13 1.03 0.71 0.6 0.24 0.13 0.01 0.03
28 JAGTIRA 0.22 0.52 0.44 0.58 1.46 1.29 0.66 0.81 0.18 0.13 0.02 0
29 JANGBAJPUR 0.19 0.24 1.2 1.93 2.1 1.9 1.1 0.86 0.58 0.34 0.01 0
30 KALAYANPUR HAIBATPUR 0.25 0.59 0.89 0.91 2.22 1.76 1.2 0.76 0.17 0.15 0 0
31 KAMTHENA 0.05 0.25 0.78 1.24 0.93 1.33 0.53 0.65 0.26 0.2 0 0
32 KANTHARI JAFARPUR 0.29 0.36 0.96 1.29 0.9 0.71 0.44 0.41 0.16 0.11 0 0
33 KASUMARA 0.26 0.21 1.17 0.75 1.64 0.88 0.88 0.67 0.32 0.29 0 0
34 KESARPUR 0.2 0.34 0.7 0.5 1.58 0.7 0.6 0.47 0.13 0.08 0 0
35 KHARAGPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 KISHANPUR 0.07 0 0.81 0.62 1.57 0.64 0.68 0.36 0.16 0.08 0.01 0.03
37 KITAUNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 LILAUR BUJURG 0.13 0.2 0.76 0.85 0.99 1.15 0.21 0.15 0.05 0.05 0 0
39 LILAUR SAHSA 0.46 0.22 0.62 0.64 1.22 0.83 0.5 0.54 0.18 0.12 0 0
40 MAHAMOODPUR 0.24 0.22 0.97 0.53 1.03 0.81 0.53 0.29 0.43 0.36 0 0.02
41 MAJHAUA 0.11 0.16 0.32 0.31 0.61 0.63 0.37 0.42 0.16 0.16 0 0
42 MANAUNA 0.2 0.16 0.84 0.49 1.62 0.46 0.79 0.23 0.36 0.12 0 0
43 MAU CHANDPUR 0.76 0.8 1.2 1.74 0.85 0.65 0.4 0.16 0.09 0.07 0 0
44 MUTLAKPUR 0.3 0.45 0.94 1.2 1.83 1.57 0.85 0.43 0.6 0.11 0 0
45 NAMDARGANJ 0.19 0.4 0.74 0.71 1.65 1.01 0.51 0.23 0.43 0.13 0 0
46 NAWABPURA 0.01 0.02 0.28 0.13 0.92 0.33 0.3 0.15 0.16 0.06 0 0
47 PALTHA 0.11 0.1 0.49 0.31 1.05 0.39 0.35 0.23 0.13 0.06 0.01 0
48 PATTI KURKI 0.08 0.28 0.41 0.76 0.6 0.92 0.36 0.42 0.21 0.14 0.01 0
49 PIPARIYA VEERPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 PRATHVIPUR 0.27 0.34 0.3 0.32 0.55 0.34 0.22 0.24 0.07 0.06 0 0
51 RAMNAGAR 0.29 0.4 1.11 0.64 1.68 0.89 0.75 0.71 0.29 0.15 0 0
52 RAMPURA BHOPAT NAGAR 0.34 0.44 0.53 0.42 0.62 0.47 0.37 0.34 0.18 0.15 0 0
53 REVTI 0.06 0.09 0.29 0.37 0.59 0.65 0.36 0.52 0.25 0.15 0 0
54 SHAHWAZPUR 0.08 0.07 0.34 0.37 0.42 0.37 0.28 0.37 0.1 0.04 0 0
55 SONA 0.06 0.14 0.53 1.07 0.67 1.35 0.15 0.36 0.02 0 0 0
56 SUNRASI 0.04 0.09 0.19 0.26 0.44 0.37 0.2 0.3 0.1 0.12 0 0
57 TAKHA URF SUKATIYA 0.01 0.05 0.14 0.26 0.43 0.52 0.15 0.26 0.04 0.09 0 0
58 TIGRA KHANPUR 0.17 0.19 0.72 0.62 0.75 0.34 0.64 0.34 0.2 0.15 0 0
59 UDAY BHANPUR URF ANANDPUR 0.21 0.07 0.7 0.27 0.93 0.32 0.39 0.22 0.03 0.02 0 0
Total 8.84 13.24 25.86 29.6 39.97 35.13 18.53 17.28 6.73 4.7 0.08 0.05

Download In Excel               Print