Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 27-May-2024 02:00:48 AM 
Back  
Agewise Persons Employed in Financial Year - 2023-2024

State : UTTAR PRADESH District : BAREILLY Block : FATEHGANJ WEST
S.No Panchayat Agewise Registered and Employed Persons
18-30 31-40 41-50 51-60 61-80 Greater than 80
Registered Persons since Beginning Employed Persons Registered Persons since Beginning Employed Persons Registered Persons since Beginning Employed Persons Registered Persons since Beginning Employed Persons Registered Persons since Beginning Employed Persons Registered Persons since Beginning Employed Persons
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 ADHKATA BRAHMNAN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2 AGRAS 6.61 7.05 29.81 30.77 26.73 30.13 19.24 20.51 17.47 11.54 0.15 0
3 AKSAURA 3.86 6.09 16.69 17.1 24.36 15.65 15.68 12.46 6.46 3.48 0.1 0
4 AMOUR 1.81 6.76 4.44 9.22 5.06 8.4 2.72 4.3 0.66 0.61 0 0
5 BADHEPURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BADSHAH NAGAR 0.95 0.36 5.83 3.05 5.83 2.87 4.22 2.51 3.5 3.58 0.1 0.18
7 BAFRI ABDULNAVIPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BAFRI BUJURG 0.91 1.94 4.81 5.07 5.09 4.77 3.7 4.47 1.05 0.6 0 0
9 BAGRAU 2.25 6.25 6.14 7.03 5.69 6.92 3.66 4.24 1.45 0.67 0.04 0
10 BALLA KOTHA 0 0 1.87 2.2 1.78 1.99 1.91 1.68 0.57 0.31 0 0
11 BALLIYA 0.82 1.28 2.06 1.67 2.08 2.36 1 0.79 0.45 0.2 0.02 0
12 BHAMORA 1.15 2.53 2.91 3.63 3.81 2.95 3 3.8 1.33 1.01 0.02 0.08
13 BIBIYAPUR KAYASTHAN 0.89 0.16 3.86 1.37 3.16 1.62 1.89 0.73 0.98 0.32 0.02 0
14 BUJHIYA JAGEER 1.92 2.28 4.86 6.2 5.47 6.65 2.67 3.52 0.61 0.65 0.01 0
15 CHAKARPUR URF LAMKAN 0.65 1.37 1.37 0.81 1.58 1.25 1.27 0.75 0.15 0.06 0 0
16 CHITOLI 0.7 0.71 3.2 1.96 1.88 1.19 1.3 0.77 0.29 0.06 0 0
17 DADHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 DAHIYA 0.95 0.51 1.87 1.02 3.02 2.05 0.95 0.62 0.51 0.34 0.02 0
19 DHANTIYA 0.19 0.43 0.72 1.67 0.79 1.29 0.87 1.77 0.15 0.27 0 0
20 DINRA 0.16 0.1 1.68 1.09 1.85 1.4 1.28 0.88 0.71 0.26 0.01 0
21 DOLI JAWAHAR LAL 0.8 1.46 2.39 3.27 3.98 4.68 3.05 4.15 0.61 1.02 0 0
22 DUNGARPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 FARIDAPUR JAGIR 0.87 1.69 1.03 1.65 1.32 1.94 0.86 1.19 0.29 0.29 0 0
24 GOHANA 0.1 0.04 1.44 1.78 1.68 2.72 0.67 1.09 0.22 0.23 0 0
25 JALIM NAGLA 0.65 0.89 1.11 1.26 1.31 1.37 0.7 0.82 0.18 0.07 0 0
26 JANAK JAGEER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 JIYA NAGLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 KANU NAGLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 KERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 KHAJURIYA 0.34 0.45 1.59 2.06 1.81 2.06 1.29 1.79 0.72 0.83 0 0
31 KHANPUR 0.16 0.4 0.9 0.93 1.08 1.39 0.7 0.86 0.38 0.3 0 0
32 KHARSAINI 0.24 0.32 0.94 1.24 1.09 1.21 0.81 1.3 0.11 0.06 0.01 0
33 KHIRKA 0.43 0.43 1.43 0.68 1.45 0.68 0.84 0.53 0.2 0.09 0 0
34 KULCHA 0.89 1.5 1.3 1.7 1.58 1.47 0.66 0.32 0.11 0.09 0 0
35 KURTARA 0.26 0.47 1.93 1.84 1.28 1.36 0.93 1.08 0.57 0.56 0 0
36 LALPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 LOHAR NAGLA 0.55 1.32 1.73 1.97 1.99 1.92 1.23 1.14 0.46 0.31 0 0
38 MADHOLI 0.23 0.47 0.94 1.05 1.57 1.74 0.95 0.67 0.44 0.17 0 0
39 MADHOPUR MAFI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 MAHIMA NAGLA 0.6 0.89 1.08 0.94 1.17 1.08 0.56 0.31 0.19 0.17 0 0
41 MANKARI 0.15 0.16 0.58 0.59 0.86 0.77 0.74 0.7 0.2 0.14 0 0
42 MANSOOR GANJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 MEERAPUR 0.18 0.21 1.25 0.76 1.42 0.92 0.33 0.21 0.06 0.05 0 0
44 MURARPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 NARA FAREEDPUR 0.17 0.38 0.55 0.8 0.76 1.18 0.4 0.56 0.16 0.24 0 0
46 NIYODNA 0.74 0.84 1.77 2.25 1.58 1.47 0.73 0.61 0.25 0.17 0 0
47 OUNDH 0.14 0.2 0.46 0.61 0.5 0.8 0.43 0.66 0.35 0.47 0 0
48 PACHTAUR 0.06 0.1 0.48 1.01 1.05 1.56 0.49 0.73 0.2 0.14 0 0
49 PANDRI KHALSA 0.15 0.19 0.61 0.56 0.74 0.56 0.4 0.31 0.17 0.08 0 0
50 PANTHARA 0.05 0.08 0.37 0.51 0.76 0.9 0.37 0.29 0.11 0.15 0 0
51 PANVARIYA 0.2 0.24 0.81 0.69 0.52 0.34 0.31 0.26 0.1 0.09 0.01 0
52 PITHUPURA 0.04 0.04 0.56 0.86 0.66 0.81 0.29 0.38 0.11 0.11 0 0
53 RAHPURA JAGEER 0.16 0.5 1.03 1.13 1.29 1.1 0.8 0.55 0.09 0.11 0 0
54 RASULA CHAUDHARI 0.04 0.12 0.2 0.26 0.48 0.59 0.33 0.4 0.03 0.02 0 0
55 RUKUMPUR MADHOPUR 0.27 0.52 0.65 1.25 0.51 0.85 0.34 0.37 0.06 0.07 0 0
56 SATUIYA KHAS 0.11 0.17 0.61 0.51 0.78 0.92 0.52 0.63 0.24 0.26 0.01 0
57 SATUIYA PATTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 SEVA JWALAPUR 0.21 0.26 0.71 0.45 0.83 0.58 0.45 0.23 0.25 0.05 0.01 0
59 SORHA 0.34 0.66 0.54 0.89 0.47 0.58 0.22 0.4 0.09 0.14 0 0
60 SUKALI 0.14 0.17 0.61 0.56 0.67 0.51 0.62 0.23 0.17 0.05 0 0
61 THIRIA KHETAL 0.06 0.05 0.4 0.35 0.35 0.23 0.17 0.23 0.1 0.06 0 0
62 TILIYAPUR 0.32 0.26 0.55 0.55 0.62 0.41 0.31 0.39 0.07 0.06 0 0.02
63 TITOLY 0.07 0.04 1.2 0.68 1.17 0.59 0.6 0.36 0.45 0.25 0 0
64 TURSA PATTI 0.15 0.19 0.51 0.41 0.7 0.64 0.57 0.39 0.21 0.18 0 0
65 UDAYPUR BANNO JAAN 0.12 0.16 0.48 0.46 0.5 0.53 0.3 0.34 0.09 0.07 0 0
66 UNASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 VIKRAMPUR 0.29 0.25 0.74 0.51 0.82 0.55 0.67 0.35 0.17 0.1 0 0
Total 8.69 12.97 29.63 30.02 33.5 31.78 20.42 19.43 7.67 5.76 0.09 0.04

Download In Excel               Print